OGŁOSZENIE

                                                        REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DO:                                                                                                              ŻŁOBKA MIEJSKIEGO "ZIELONY ZAKĄTEK" W OŁAWIE                                                                                                                                                         lub                                                                                                                                                                   ŻŁOBKA MIEJSKIEGO "PORANEK"  W OŁAWIE

Rekrutacja odbędzie się w terminie od 20 marca 2024 r. do 7 kwietnia 2024 r. 

Rodzice / opiekunowie prawni wypełniają elektronicznie jedną Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka (można wskazać 2 placówki), korzystając ze strony : https://nabor.pcss.pl/olawa/zlobek

Wydrukowaną i podpisaną kartę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć tylko
w placówce pierwszego wyboru:

 1. Żłobek Miejski "Poranek", ul. B. Chrobrego 106 A, 55-200 OŁAWA
                                                    lub
 2. Żłobek Miejski "Zielony Zakątek", ul. 1 Maja 33B, 55-200 OŁAWA

w terminie od 20 marca 2024 r.  do 5 kwietnia 2024 r. w godzinach 7:00-15:00, w dniu 8.04.2024 r. do godziny 16:00.

Do rekrutacji mogą być zgłaszane dzieci urodzone: w 2022 r., w 2023 r. oraz w 2024 r., jeśli do 01.09.2024 r. będą miały ukończone 20 tygodni życia.

Poniżej ogłoszenie o rekrutacji, regulamin rekrutacji oraz harmonogram:

Ogłoszenie. Rekrutacja do żłobków miejskich na rok szkolny 2024-2025 (2).pdf

Harmonogram. Rekrutacja do żłobków miejskich 2024-2025 (2).pdf

REGULAMIN REKRUTACYJNY ŻŁOBEK MIEJSKI ZIELONY ZAKĄTEK.pdf

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego „Zielony Zakątek”

poszukuje osoby na stanowisko

Pielęgniarki/Położnej

 1. Nazwa i adres jednostki

Żłobek Miejski „Zielony Zakątek”, ul. 1 Maja 33B, 55-200 Oława

 1. Wymagania niezbędne

Pielęgniarką zatrudnioną w żłobku może być osoba, która:

    1. Posiada świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwa lub dyplomu, pod warunkiem, że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej.

    2. Posiada minimum 2 lata doświadczenia w zawodzie pielęgniarki lub położnej.

    3. Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

    4. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona.

    5. Wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

    6. Nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne .

    7. Nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
     z dostępem ograniczonym.

    8. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

    9. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

    10. Posiada obywatelstwo polskie.

    11. Jest rzetelna i dba o jakość wykonywanej pracy.

    12. Posiada umiejętność pracy w zespole oraz jest komunikatywna.

 1. Obowiązki na stanowisku pielęgniarki

 1. Zbieranie wywiadów od rodziców/opiekunów w zakresie stanu zdrowia dzieci.

 2. Obserwowanie stanu zdrowia dzieci i zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dyrektorowi żłobka i rodzicom.

 3. Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych w zakresie żywienia i higieny.

 4. Udzielanie pierwszej pomocy dzieciom oraz pracownikom w nagłych wypadkach oraz organizowanie pomocy lekarskiej w razie potrzeby.

 5. Pomoc w układaniu planów pracy z dziećmi, sprawowania opieki nad dziećmi.

 6. Szkolenie personelu w zakresie promocji zdrowia oraz ograniczenia szerzenia się chorób zakaźnych.

 7. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji dzieci.

 8. Prowadzenie poradnictwa z zakresu pielęgnacji dziecka dla rodziców i pracowników żłobka.

 9. Udział w szkoleniach oraz zebraniach z rodzicami.

 1. Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*

 2. Kopie dokumentów potwierdzających:

 1. wykształcenie i staż pracy, doświadczenie zawodowe;

 2. posiadanie dodatkowych kwalifikacji.

 1. Podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o tym, że:

 1. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

 2. nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;

 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

 4. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;

 5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 6. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
  z dostępem ograniczonym;

 7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pomocy opiekuna dziecięcego;

 8. posiada obywatelstwo polskie;

 9. zobowiązuje się, w przypadku zatrudnienia, do przedstawienia oryginału zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy,*

 1. Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, do Żłobka Miejskiego „Zielony Zakątek” ul. 1 Maja 33b; 55-200 Oława lub przesłać za pośrednictwem poczty,
  (osobiście w godz. 7:00-15:00) Oferta pracy na stanowisko pielęgniarki w Żłobku Miejskim „Zielony Zakątek”.

 2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. Miejsce pracy: Żłobek Miejski „Zielony Zakątek”, ul. 1 Maja 33B, 55-200 Oława

 2. Stanowisko pracy związane jest z pracą administracyjną (biurową), kontrolowaniem, bezpośrednią oceną stanu zdrowia dzieci, obsługą sprzętu medycznego, planowaniem pracy, prowadzeniem dokumentacji medycznej, rozpoznawaniem problemów pielęgnacyjnych. Stosowaniem środków czyszczących, dezynfekcyjnych i sterylizujących, Udzielaniem I pomocy dzieciom i pracownikom żłobka. Bezpieczne warunki pracy
  na stanowisku.

 3. Termin zatrudnienia: od zaraz

 4. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia.

 5. Wymiar czasu pracy: 1 etat.

 1. Informacje dodatkowe:

 1. Obowiązek podania danych osobowych wynika z art. 22¹ kodeksu pracy.

 2. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni telefonicznie.

 3. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski (potwierdzone przez tłumacza przysięgłego).

 4. Dopuszcza się możliwość złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną
  na skrzynkę ePUAP Żłobka Miejskiego „Zielony Zakątek” w Oławie opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 września 2016 r.
  o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1797
  z późn. zm.).

 5. W przypadku oferty złożonej drogą pocztową decyduje data wpływu do Żłobka Miejskiego „Zielony Zakątek” w Oławie, a nie data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną do żłobka niekompletne lub po terminie nie będą rozpatrywane.

*wzór oświadczenia kandydata oraz kwestionariusza osobowego znajduje się na stronie

bip.um.olawa.pl.

Dyrektor Żłobka Miejskiego

Zielony Zakątek” w Oławie

/-/Magdalena Demidowska

 

OGŁOSZENIE

Rodzice/ opiekunowie prawni chcący pozostawić  swoje dzieci (rocznik 2021r.) w Żłobku Miejskim "Zielony Zakątek powinni złożyć deklaracje
o woli kontynuacji w terminie od 06.03.2023r. (od godz. 7:00 do godz. 16:00) do 20.03.2023 r. Deklaracja do pobrania poniżej:

DEKLARACJA NA 2023.2024.doc

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

                                                        REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 DO:                                                                                                              ŻŁOBKA MIEJSKIEGO "ZIELONY ZAKĄTEK" W OŁAWIE                                                                                                                                                         lub                                                                                                                                                                   ŻŁOBKA MIEJSKIEGO "PORANEK"  W OŁAWIE

Rekrutacja odbędzie się w terminie od 27 marca 2023 r. do 11 kwietnia 2023 r. 

Rodzice / opiekunowie prawni wypełniają elektronicznie jedną Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka (można wskazać 2 placówki), korzystając ze strony : https://nabor.pcss.pl/olawa/zlobek

Wydrukowaną i podpisaną kartę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć tylko
w placówce pierwszego wyboru:

 1. Żłobek Miejski "Poranek", ul. B. Chrobrego 106 A, 55-200 OŁAWA
                                                    lub
 2. Żłobek Miejski "Zielony Zakątek", ul. 1 Maja 33B, 55-200 OŁAWA

w terminie do 12 kwietnia 2023 r. (w godzinach 7:00-15:00, w dniu 12.04.2023 r. do godziny 16:00).

Do rekrutacji mogą być zgłaszane dzieci urodzone: w 2021 r., w 2022 r. oraz w 2023 r., jeśli do 01.09.2023 r. będą miały ukończone 20 tygodni życia.

Poniżej ogłoszenie o rekrutacji, regulamin rekrutacji oraz harmonogram:

1. Ogłoszenie. Rekrutacja do żłobków miejskich na rok szkolny 2023-2024.pdf

2. Harmonogram. Rekrutacja do żłobków miejskich 2023-2024.pdf

REGULAMIN REKRUTACYJNY ŻŁOBEK MIEJSKI ZIELONY ZAKĄTEK.pdf

 

 

 

OGŁOSZENIE

                                                        REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 DO:                                                                                                              ŻŁOBKA MIEJSKIEGO "ZIELONY ZAKĄTEK" W OŁAWIE                                                                                                                                                         lub                                                                                                                                                                   ŻŁOBKA MIEJSKIEGO "PORANEK"  W OŁAWIE

Rekrutacja odbędzie się w terminie od 27 marca 2023 r. do 11 kwietnia 2023 r. 

Rodzice / opiekunowie prawni wypełniają elektronicznie jedną Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka (można wskazać 2 placówki), korzystając ze strony : https://nabor.pcss.pl/olawa/zlobek

Wydrukowaną i podpisaną kartę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć tylko
w placówce pierwszego wyboru:

 1. Żłobek Miejski "Poranek", ul. B. Chrobrego 106 A, 55-200 OŁAWA
                                                    lub
 2. Żłobek Miejski "Zielony Zakątek", ul. 1 Maja 33B, 55-200 OŁAWA

w terminie do 12 kwietnia 2023 r. (w godzinach 7:00-15:00, w dniu 12.04.2023 r. do godziny 16:00).

Do rekrutacji mogą być zgłaszane dzieci urodzone: w 2021 r., w 2022 r. oraz w 2023 r., jeśli do 01.09.2023 r. będą miały ukończone 20 tygodni życia.

Poniżej ogłoszenie o rekrutacji, regulamin rekrutacji oraz harmonogram:

1. Ogłoszenie. Rekrutacja do żłobków miejskich na rok szkolny 2023-2024.pdf

2. Harmonogram. Rekrutacja do żłobków miejskich 2023-2024.pdf

REGULAMIN REKRUTACYJNY ŻŁOBEK MIEJSKI ZIELONY ZAKĄTEK.pdf

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKUTACJI NA WRZESIEŃ 2022

Informujemy, że zgodnie z § 6 ust. 10 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa ww. projekcie

„Lista dzieci przyjętych oraz Lista rezerwowa obejmująca dzieci nieprzyjęte z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w Żłobku Miejskim „Zielony Zakątek”.

W przypadku rezygnacji rodzica/opiekuna dziecka z udziału w Projekcie, możliwe będzie przyjęcie nowego dziecka do żłobka z listy rezerwowej lub w przypadku braku listy rezerwowej, po przeprowadzeniu dodatkowego naboru (rekrutacji uzupełniającej).”

 

Listy o których mowa powyżej zostały wywieszone  na drzwiach  wejścia głównego do Żłobka Miejskiego „Zielony Zakątek” (ul. 1 Maja 33B, 55-200 Oława).

Żłobek Miejski "Zielony Zakątek" w Oławie ogłasza nabór na stanowisko PIELĘGNIARKI,

więcej informacji poniżej:

PIELEGNIARKA._wrzesien-2.pdf

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI

Informujemy, że zgodnie z § 6 ust. 10 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa ww. projekcie

„Lista dzieci przyjętych oraz Lista rezerwowa obejmująca dzieci nieprzyjęte z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w Żłobku Miejskim „Zielony Zakątek”.

W przypadku rezygnacji rodzica/opiekuna dziecka z udziału w Projekcie, możliwe będzie przyjęcie nowego dziecka do żłobka z listy rezerwowej lub w przypadku braku listy rezerwowej, po przeprowadzeniu dodatkowego naboru (rekrutacji uzupełniającej).”

 

Listy o których mowa powyżej zostały wywieszone w dn. 01.03.2022 r. na drzwiach  wejścia głównego do Żłobka Miejskiego „Zielony Zakątek” (ul. 1 Maja 33B, 55-200 Oława).

ZMIANA REGULAMINU REKRUTACJI  DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO "ZIELONY ZAKĄTEK" W OŁAWIE

Informujemy o wprowadzeniu zmian do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (Zarządzenie Burmistrza Miasta Oława nr 17/0050/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.)

Dla usprawnienia procesu rekrutacji, z uwagi na aktualną sytuację związaną z trwającą w kraju pandemią COVID-19, wprowadzono nieznaczne zmiany organizacyjne usprawniające proces rekrutacji, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Zmiany dotyczą m.in. miejsca składania dokumentów rekrutacyjnych, jak również w uzasadnionych przypadkach, wprowadzono możliwość wydłużenia terminu na uzupełnienie braków lub nieścisłości w dokumentach rekrutacyjnych np. z uwagi na objęcie kwarantanną, utrudnienia w pozyskaniu wymaganych dokumentów ze względu na zdalny system pracy niektórych urzędów/instytucji itp.

Dodatkowo uzupełniono treść  regulaminu o definicje i załączniki, odnoszące się do regulacji  wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2021.75 tj. z późn.zm.).

Wprowadzenie zmian do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pozwoli na sprawniejszy przebieg procesu rekrutacji.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa _zmiana.docx

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa _zmiana.pdf

Zał. nr 1 Harmonogram rekrutacji uczestników.docx

Zał. nr 1 Harmonogram rekrutacji uczestników.pdf

Zał. nr 2 Formularz zgłoszeniowy Zielony Zakątek.docx

Zał. nr 2 Formularz zgłoszeniowy Zielony Zakątek.pdf

Zał. nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie.docx

Zał. nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf

Zał. nr 4 Umowa świadczenie opieki nad dzieckiem w żłobku.docx

Zał. nr 4 Umowa świadczenie opieki nad dzieckiem w żłobku.pdf

Zał. nr 5 Oświadczenie o wielodzietności.docx

Zał. nr 5 Oświadczenie o wielodzietności.pdf

Zał. nr 6 Wzór zaswiadczenia ZUS.docx

Zał. nr 6 Wzór zaswiadczenia ZUS.pdf

Zał. nr 7 wzór druku US-7 - przykład.pdf

Zał. nr 8 Oswiadczenie_o_przeszkodach_w_objeciu_wychowaniem_przedszkolnym.docx

Zał. nr 8 Oswiadczenie_o_przeszkodach_w_objeciu_wychowaniem_przedszkolnym.pdf

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor-1024x142

O rekrutacji

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, jawny, z warunkami jednakowymi dla kandydatów, zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.

REKRUTACJA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO "ZIELONY ZAKĄTEK" W OŁAWIE

TERMIN REKRUTACJI:   OD 20.12.2021  DO 15.02.2022

 

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w formie:

- elektronicznej poprzez System Elektronicznej Rekrutacji dostępny pod adresem: https://rekrutacja.zlobek-zielonyzakatek.olawa.eu/

- w formie papierowej poprzez złożenie dokumentów w Urzędzie Miejskim w Oławie:

 

 • Sekretariat pl. Zamkowy 15, I piętro pok. 14 lub Sekretariat Rynek 1, Ratusz, I piętro, pok. 101

w godzinach przyjęć klientów tj.:

pon., wt., czw. 8:00-15:00

śr. 8:00 - 17:00

pt. 8:00 - 14:00

 

lub

 

 • Biuro Projektu - Rynek 1, Ratusz, II piętro, pok. 205

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:30

tel. kontaktowy: 71/301-10-15, e-mail: efs@zlobek-zielonyzakatek.olawa.eu

 

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych:

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie_Zielony Zakątek.docx

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie_Zielony Zakątek.pdf

Zał. nr 1 Harmonogram rekrutacji uczestników.docx

Zał. nr 1 Harmonogram rekrutacji uczestników.pdf

Zał. nr 2 Formularz zgłoszeniowy Zielony Zakątek.docx

Zał. nr 2 Formularz zgłoszeniowy Zielony Zakątek.pdf

Zał. nr 2 Formularz zgłoszeniowy Zielony Zakątek.pdf

Zał. nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie.docx

Zał. nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf

Zał. nr 4 Umowa świadczenie opieki nad dzieckiem w żłobku (wzór).docx

Zał. nr 4 Umowa świadczenie opieki nad dzieckiem w żłobku (wzór).pdf

Zał. nr 5 Oświadczenie o wielodzietności.docx

Zał. nr 5 Oświadczenie o wielodzietności.pdf

Zał. nr 6 Wzór zaswiadczenia ZUS.docx

Zał. nr 6 Wzór zaswiadczenia ZUS.pdf

Zał. nr 7 wzór druku US-7 - przykład.pdf

 

NABÓR PRACOWNIKÓW DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO "ZIELONY ZAKĄTEK"
Więcej informacji o naborze pracowników na wolne stanowiska pracy można znaleźć tutaj:

- w związku z planowanym otwarciem nowego żłobka miejskiego "Zielony zakątek" przy ul. 1 Maja 33B w Oławie poszukujemy osób na stanowiska pomocnicze:

opiekunów dziecięcych, pomocy opiekunów dziecięcych, pielęgniarki, intendenta, kucharza, pomocy kuchennej i konserwatora.

 

- nabór na dyrektora żłobka miejskiego "Zielony Zakątek":

https://www.um.olawa.pl/2462-konkurs-5

https://bip.um.olawa.pl/m,169,praca.html

 

- nabór na stanowisko: księgowa/-y do obsługi żłobka:

https://www.um.olawa.pl/2497-nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-6

https://bip.um.olawa.pl/a,26424,ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ksiegowa-y-do-obslugi-zlobka.html

 

Informacje na temat naboru są dostępne na stronie: www.bip.um.olawa.pl w zakładce Urząd Miejski/Praca i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oławie.

 

Kontakt

Biuro Projektu:
Urząd Miejski w Oławie
Rynek 1 – Ratusz, pok. 205
55-200 Oława
tel.: 71/301-10-15

e-mail: efs@zlobek-zielonyzakatek.olawa.eu

złobek 1złobek 2