Żłobek Miejski Zielony Zakątek zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zlobek-zielonyzakatek.olawa.eu zgodnie
z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 29.09.2021.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - link poniżej.

Zapewnienie dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami:

Aby skutecznie komunikować się ze Żłobkiem Miejskim Zielony Zakątek osoby niepełnosprawne oraz mogą załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej lub skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 791-035-849

 

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Pierwsza Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach. Druga Ustawa to ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Żłobek Miejski Zielony Zakątek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

• Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

• Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

• Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.

• Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - otwierają się w tym samym oknie.

• Kontrast tekstu do tła - dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

• Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

• zmiana wielkości czcionki

• zmiana kontrastu

• oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

• skala szarości

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy: Firefox, Chrome, Internet Explorer: [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok Opera: [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok [-] aby pomniejszyć widok

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren Żłobka Miejskiego Zielony Zakątek w Oławie, ul. 3-go Maja 33B

Wejście i wjazd na teren Wejście i wjazd na teren Żłobka odbywa się

w asyście wyznaczonego pracownika, który odbiera gości z wejścia głównego do budynku

i kieruje do wyznaczonego miejsca spotkania. Wejście do placówki znajduje się od frontu budynku, bliżej terenów miejskiego basenu, za budynkiem Przedszkola Miejskiego nr 4. Po stronie pochwytu przy drzwiach umieszczony jest wideodomofon.

Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windę

Obiekt jest wolny od barier poziomych i pionowych w przestrzeniach komunikacyjnych

Dyrektor placówki wyraża zgodę na wejście z psem asystującym.

Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych W budynku funkcjonują 2 ogólnodostępne toalety dla niepełnosprawnych – na parterze oraz na I piętrze

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

• Uwagi o dostępności cyfrowej proszę kierować na adres e mail: biuro@zlobek-zielonyzakatek.olawa.eu, dane osoby kontaktowej - dyrektor – Magdalena Demidowska

• Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/

• Inne dane kontaktowe do Żłobka Miejskiego Zielony Zakątek:

Adres: Ul. 1-go Maja 33B 55-200 Oława

Telefon: 791-035-849