Informacja o dofinansowaniu budowy żłobka

Inwestycja dotycząca budowy żłobka uzyskała dofinansowanie z następujących źródeł:

  • Resortowy Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021

Program Maluch Plus został zainicjowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i ma wspierać tworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku do 3 lat. Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 2 880 000 zł.

  • Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne                         i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach tego programu otrzymano bezzwrotne dofinasowanie na budowę żłobka w wysokości 2 500 000,00 zł.

O projekcie

Informujemy, że Gmina Miasto Oława realizuje projekt pn. „Zielony zakątek”- żłobek miejski szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Oławy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 8 Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego- konkursy horyzontalne.
W ramach tego projektu powstanie 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat .

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 96 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 lat (rodziców lub prawnych opiekunów) zamieszkujących na terenie miasta Oława poprzez zwiększenie dostępności miejsc żłobkowych w Oławie oraz zapewnienie równych szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci w wieku do 3 lat, w tym dzieci z niepełnosprawnościami, poprzez utworzenie 96 nowych miejsc żłobkowych w Gminie Miasto Oława w latach 2020-2023.

Planowane efekty: Przede wszystkim efektem realizacji ww. projektu będzie zwiększenie możliwości zatrudnienia i aktywizacja zawodowa wśród mieszkańców miasta, którzy opiekują się dziećmi do 3 lat a co za tym idzie poprawa sytuacji kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, rozwijania kariery zawodowej oraz godzenia życia zawodowego z życiem prywatnym. Osoby, które zostaną objęte takim wsparciem będą miały możliwość powrotu na rynek pracy.

 

Beneficjent: Gmina Miasto Oława
Okres realizacji projektu: 01.10.2020 r. - 30.09.2023 r.
Całkowita wartość projektu: 3 803 802,81 PLN
Kwota dofinansowania: 3 233 132,19 PLN
Źródło dofinansowania: 85% w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Działanie: 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego
Poddziałanie: 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne

Informacje o projekcie i oferowane formy wsparcia

Projekt obejmuje następujące wsparcie:

1) Uruchomienie placówki w formie żłobka miejskiego w Oławie poprzez utworzenie 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
2) Zakup niezbędnego wyposażenia pomieszczeń, zakup zabawek i pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych oraz wyposażenie zielonego tarasu żłobka, wyposażenie sali terapii sensorycznej oraz zakup i montaż zewnętrznego placu zabaw.
3) Zapewnienie bieżącej opieki nad dziećmi do wieku do lat 3 przez max. 20 miesięcy (II.2022 r.-IX.2023 r.), w tym sfinansowanie wyżywienia dzieci, wynagrodzeń personelu żłobka oraz organizację zajęć dodatkowych.

Udział w projekcie jest dobrowolny i nieodpłatny. Grupę docelową stanowi 96 osób zamieszkujących na terenie Miasta Oława.
Wszystkie podejmowane działania w projekcie będą prowadzone zgodne z zasadą równości szans, w tym równości płci, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasadą niedyskryminacji.

Warunki uczestnictwa w projekcie

1. Uczestnikami projektu będą:
I- osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/tacierzyńskich, rodzicielskich sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3;
II- osoby pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo, w tym przebywające na urlopach wychowawczych), sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.
2. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby, które będą spełniać łącznie następujące kryteria uczestnictwa w projekcie, tj.:
a. przynależą do I lub II typu grupy docelowej;
b. są rodzicami/ opiekunami prawnymi posiadają dziecko w wieku do 3 lat, które w chwili rozpoczęcia udziału we wsparciu będzie miało ukończony 20 tydzień życia;
c. zamieszkują na terenie Miasta Oława w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
3. Preferowane będą m.in. osoby posiadające stopień niepełnosprawności i rodziny wielodzietne, co będzie premiowane dodatkowymi punktami.
4. W przypadku tej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.